Trỏ tên miền về hosting của LadiPage

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của LadiPage.
Trỏ tên miền chính:
Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage:
Host record: www
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 13.229.38.226
Trỏ tên miền phụ:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com thì:
Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: sanphama
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Bước 2: Tạo và xác thực tên miền tại LadiPage.

Bước 3: Bật SSL

Bước 4: Xuất bản Landing Page với tên miền riêng

Posted in Hướng dẫn Ladipage
Write a comment