Đầu tiên mình nên check update của hệ điều hành

 • Alma/CentOS/Rocky:
sudo yum check-update
sudo yum update
 • Ubuntu:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Bước 2: Chạy script cài đặt Cyber panel

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Bước 3: Chọn các tuỳ chọn mong muốn:

 • Cài hay không cài: cài (1) hoặc không cài – thoát (2)
 • Chọn OpenLitespeed (1) hay LiteSpeed Enterprise (2) hoặc thoát (3)
 • Chọn Full Services: Y
 • Remote SQL: không cài (N) hoặc cài (y)
 • Chọn phiên bản cài đặt: Enter để cài bản mới nhất
 • Mật khẩu: nên chọn (s) sau đó tự đánh password của mình vào.
 • Memcached: Mặc định là cài (Y) hoặc không cài (n) (mình thấy là nên cài)
 • Redis: Mặc định là cài (Y) hoặc không cài (n) (mình thấy nếu ram thấp thì không nên cài).
 • WatchDog: Mặc định là cài (Y) hoặc không cài (no) (mình thì thấy không cài sẽ nhẹ hơn).
 • Restart – Khởi động lại: y hoặc (N) tất nhiên là y rồi :v

Bước 4: Vào Cyber Panel

Đường dẫn: https://<IP của VPS/Server>:8090 
Tài khoản: admin
Mật khẩu: <mật khẩu bạn đã điền ở trên>

Chờ tầm 10-20p để server tự cài.

Xong rồi đó 😀

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các cấu hình khác trong Cyber Panel

Awesome Work

You May Also Like